Eva eller kvinden er kundskabens træ.
Syndefaldet åbenbaret
Har et æble i Edens have forbandet hele menneskeheden?

Lovløshedens hemmelighed.

Guds ord fortæller os at der var et træ til kundskab om godt og ondt i Edens have. Hvorfor var dette ene træ både til kundskab om godt og ondt? Jo, hemmeligheden er at Eva var kundskabens træ, som ikke måtte røres eller kendes. (Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev frugtsommelig…) Adam, som var skabt i Guds billede, skulle ikke opfylde jorden på dyrenes vis, ved at kende sin hustru, men på Guds vis. Ved at tale til kundskabens træ, Eva. (Tale Gudesønner og Gudedøtre til eksistens ved ord) Dette kundskabs træ var ikke tænkt til fysisk samfund, berøring, men kun til samfund med ordet fra Adam.

Slangen forførte Eva og hun spiste af frugten. Hun blev frugtsommelig. Siden gav Eva sin mand af træet og han spiste, af kundskaben. (Adam kendte sin hustru.) Nu bar dette træ, Eva, frugt. Både god og ond frugt. Hun fødte Kain, og siden Abel, siger Guds ord. Bibelen fortæller os at Kain var af den onde. Han var ond. Abel får et godt vidnesbyrd.

Videre står der: ”Og de kendte, at de var nøgne.” Spis æbler så finder du hurtigt ud af om du er nøgen eller ej! Nej, dette argument holder ikke. Det var den seksuelle akt, slangens forførelse af Eva. Og Adam som kendte sin hustru, som gjorde, at de fandt ud af at de var nøgne.

Kain var ond som sin fader, Slangen. Abel var god som sin fader, Adam. Her har du de to sider i det samme træ, kundskabstræet, efter Guds forudviden.

Hvad så med skriftstedet som siger at et godt træ ikke kan bære dårlig frugt og omvendt. Eva var skabt som bæreren af sædet, frugten, afkommet. Hun var ikke den som bestemte om sædet var godt eller ondt. Hun var den som kunne bære frugt med både den gode sæd og den onde sæd. Hun var muligheden for at få både den gode Adam´s og den onde slange´s frugt frem. Altså var dette træ ikke et godt træ og ej heller et ondt træ. Eva var et kundskabstræ til kundskab om godt og ondt.

Adam fik efter Abels død endnu en søn, Set. Bibelen siger at Set var ham lige og i hans billede. Altså lignede Set sin fader, Adam. Abel lignede sin fader, Adam. Altså god frugt. Kain som var ond lignede ikke Adam. Kain lignede slangen, som var fortabelsens fader. Eva var kundskabens træ til kundskab om godt og ondt. Hun blev moder til ALT levende. Både godt og ondt levende.

Guds forbandelse afspejler denne sandhed når:

1 Gud siger til Eva: Med smerte skal du føde børn. Uden syndefaldet ville hun have fået børn uden smerte, skabt ved Adams ord, modtaget fra Livets træ som er Guds Skabende Ord. Alt som bliver skabt ud fra Livets træ, bliver til evig tid, fordi at Guds ord er Evigt. Derfor skulle der på denne måde skabes evige sønner ved Guds ord. Disse sønner ville være født, ikke af blod, ikke af Køds vilje, ikke af mands vilje, men fordi det var Guds vilje. Kundskabens træ har altid født børn til død.

2 Guds ord til Adam: I dit ansigts sved skal du spise dit brød. Han mistede Gudebilledet. Hvilens magt. Han mistede det skabende ords magt, som gjorde ham i stand til at være som Gud. Nemlig at kunne skabe det han havde brug for. Denne livsform finder vi hos Jesus, som mættede 5000 mænd + kvinder og børn af en lille smule. Dette brød blev ikke spist ”i dit ansigts sved.” Mennesket var altså faldet ned på dyrets plan.

3 Guds ord til slangen: Jeg sætter fjendskab mellem din sæd (andre oversættelser siger dit afkom, sæd giver afkom) og kvindens sæd, (Jesus er kvindens sæd, afkom. Livets træ i menneske skikkelse) den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen. 1. Mos. 3 Dette profetiske ord, at kvindens sæd skal få et hug i hælen, opfyldtes da Judas kyssede Jesus for på den måde at vise soldaterne hvem de skulle gribe. Matt. 26.48 Altså opfylder Judas profetiet og opfylder derved at have sin afstamning fra slangen. Han var en djævel, ormeafkom, en slange. Dette er hvad bibelen kalder det for. Mat. 23.33 

Jesus var kvindens sæd. Judas bliver kaldt for fortabelsens søn. Hvis Judas er fortabelsens søn, så er det selvfølgelig interessant at vide hvem HANS fader egentlig var. Jo, det var fortabelsens fader. Slangen. Slangen er fader til dem som fortabes. Ikke Adam.

Kvindens sæd. Kvinden har ikke noget sæd, så Jesus blev altså skabt ved engelens ord til Maria, kvinden. Jesus er fuldkommen, fordi at Guds ufejlbarlige ord har skabt ham. Jesus er hellig uberørt af det onde, ubesmittet, skilt ud fra syndere Heb.7.26 fordi at Guds ufejlbarlige ord har skabt ham. Den 2. ADAM. Skabt i Guds lighed. Efes. 4.24

Nu er der muligvis nogle som tænker: Jesus blev ikke skabt.

Nej, Jesus er Gud og han har altid været til, men Gudsfrygtens hemmelighed handler om at Gud blev åbenbaret i kød.1. Tim. 3.16 Jesus har altid været til for Jesus siger: Før Abraham blev til er jeg. Altså er Jesus til i gamle testamente. Men dengang var han kun kendt under navnet Jehovah, som betyder, JEG ER. Altså kan du se at Jesus med andre ord siger: Før Abraham blev til JEG ER. Dette fik dem til at tage sten op for at stene ham for Gudsbespottelse i Joh. Evg. 8.58

Jesu legeme blev skabt i Maria, da Maria troede engelens ord. Heb. 10.5 På samme måde som Adam skulle befrugte Eva. Ved ord. Et legeme beredte du mig står der skrevet i Heb. 10.5 Jesus, som er Faderen- (Døb dem i Faderens Sønnens og Helligåndens NAVN. Altså Jesu NAVN Faderen hedder Jesus) -tog altså bolig i det legeme som han skabte i Maria, og på den måde kan mennesket Jesus, kalde sig for Jødernes Konge. Jehova er den gammel testamentlige Konge over Jøderne. Du skal kalde ham Immanuel som betyder ”Gud med os.” Matt.1.23 Og som der står skrevet Johs. 14.9 ”Så lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen? Dette er vigtigt at forstå, for bibelen siger: Tror I ikke at jeg er den jeg er, så skal I dø i jeres synder. Jesus er Kristus. Kristus er den gammeltestamentlige Gud, Jehovah, Israels Konge. Tror du dette?

Kæmperne som levede på Noa´s tid havde seks fingre og de var større end Set´s slægt. Altså har der været en genetisk nedstamning fra en større person, med flere fingre end Adam. Altså en genetisk fader med seks fingre, større af vækst og snildere end alle de andre markens dyr. Dyret, slangen er Fader til Kain. Det var denne slægt som bibelen kalder for hedninger. Ordet hedning stammer fra ordet utilset jord / mark. Gud så ikke til Kain og hans offer. Dette gjorde Kain til den første hedning.

Gudesønnerne som bliver omtalt i Noa´s dage er den slægt som er sønner til Adam, som jo var søn til Gud. Ikke engle som nogle påstår. Bibelen siger os at Gud var imod at Gudesønnerne blandede sig med menneskedøtrene. Menneskedøtrene var Kains døtre. 1. Mos. 6.

Gud har altid været imod at blande den hellige sæd med hedningesædet. Den hellige sæd i gamle testamente var kødelig. Det kødelige Israel var den hellige sæd, for de stammede fra Adam, som var søn til GUD. Den vanhellige sæd var slangens slægt, fortabelsens sønners slægt. Kain og hans efterkommeres slægt. Kain, som jo var søn til Slangen. (Genetiskt, kødeligt JA.) Slangen var før syndefaldet et dyr som kunne tale. Det havde hænder og fødder. Det smukkeste dyr, fordi at det lignede Gudebilledet mest af alle dyr. Guds forbandelse af dette dyr var en dødsdom over slangen. ”På din bug skal du krybe” Siger Gud. Som der står skrevet om fortabelsens søn, således også med faderen. Judas gik hen og hængte sig. (i et træ, forbandelsens træ) Derfra, hvor han hang mellem himmel og jord, blev han styrtet ned til jorden. Bugen brast. (på din bug skal du krybe) Han faldt hovedkuld ned. Hans hoved blev knust mod klippen.

Så er der nogle som spørger: ”Hvorledes overlevede en sådan slægt syndfloden.” Gud tillod jo kun Set´s slægt at komme med i arken. Jo, den overlevede syndfloden fordi at Noa´s sønner havde koner med i arken. Én af disse koner (Kam´s hustru) var en blandings kone, en menneskedatter, hvorved den hellige sæd atter blev blandet i den nye verden. Og på den måde overlevede slægtens natur verdens døds dom som kom med Noa. En kvinde, en menneskedatter, har således båret slangens Gener videre til den nye verden.

Vi finder også Israels børn senere hen i tiden begå denne synd. 4 Mos. 25: 7-8 siger: En af Israeliterne kom og førte en midjanitisk Kvinde (en hedningekvinde) ind i sit sovekammer. Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, så det. Han stod frem af menighedens midte, greb et Spyd, fulgte den Israelitiske mand ind i sengekammeret og gennemborede dem begge, hende gennem underlivet. Da standsede Plagen blandt Israeliterne. Dette var altså Israel efter den kødelige afstamning.

Bibelen siger at Kain dræbte sin broder. Efter dette mord siger Kain: ”Nu kan jo alle som møder mig på min vej slå mig ihjel.” Kain fik et tegn fra Gud på at det ikke skulle være lovligt at dræbe ham, for Gud havde jo allerede forudsagt et fremtidigt profeti om denne slægt. (Judas profetiet. Hug i hælen.)

Kain fik lov at leve trods dette mord. Men på denne måde har vi altså lært at kende hvad som er godt og hvad som er ondt. Kains slægts gener overlevede syndfloden gennem én af kvinderne som var med i arken. Noahs svigerdatter. Altså blandet sæd. Bibelen siger at synden har trængt igennem til alle mennesker. Altså er alle mennesker blevet besmittet af slangens natur, lige fra begyndelsen. Ikke I åndelig forstand men i kødelig forstand. Vor syndige kødelige natur er arvet fra vore forfædre. De blandede den HELLIGE SÆD i 4 Mos. 25.7-11 da Moses levede og var endnu værre efter Moses død. 5.Mos. 31.27 Ezra 9.2. siger: thi af deres døtre har de taget sig selv og deres sønner hustruer, så at den hellige sæd har blandet sig med hedningene; … Altså har Israel efter kødet sin oprindelse i Adam og hedningefolkene (Kanaanitterne – kæmperne) sin oprindelse i Kain, søn til slangen.

Denne sammenblanding af sæd (Natur) er det som Paulus taler om når han taler om den hemmelighed, at hedningerne er medarvinger, medindlemmede i legemet, meddelagtige i forjættelserne. I Kristus Ved evangeliet. Efes.3.6 Skal vi se på kampene i gamle testamente kan vi sige at de hedninger som ingen pagt havde med Gud, var, dengang, under Guds vrede. Israel var Guds værktøj, som Gud straffede folkeslagene med. Hedningerne var pagtsløse, uomskårne. Derfor var det retfærdigt i Guds øjne når Gud sendte sit folk i krig, for at drive folkeslagene bort foran Israel. Men i dag er tilstanden den, at den gode og den onde sæd er blandet.

Der er noget godt i os onde hedninger og der er noget ondt i de gode jøder. Derfor er der ingen grund til at lade de syndige Jøder straffe os syndige hedninger. Det som i dag straffer hele verden er vores stilling til Guds Evangelium. Rom. 2.16 Derfor har Gud ladet det være ved tro at du og jeg kan få en fredspagt med Gud. Abel troede Gud og ofrede af sin hjorts førstefødte, i tro på Kristus den førstefødte. Han så Jesus som den førstefødte af sin slags, og han så Jesus som offerlammet og ofrede i troen på Ham som skulle komme.

Her er det at den udvalgte slægt skiller sig ud fra resten af jordens befolkning. De tror Gud. Ser den usynlige. Ledes af Guds ånd til fuldkommen gerning. Modtager åbenbaring, helbreder syge.

Kain blev til af:

Køds vilje: Slangen forførte Eva af kødets lyst.

Abel blev til af:

Mands vilje: Den 1. Adam gik i døden for sin hustru. Som et forbillede på Kristus som døde for menigheden.

Jesus blev til af:

Guds vilje: De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud.

Denne tredje fødsel er det som Jesus siger til Nikodemus når han siger ”du Må fødes på ny.” Uden denne fødsel er det umuligt for os mennesker at se Gud.

Det kødelige Israel var et advarende eksempel for det åndelige Israel. Den 2. død findes og det er den som de er et advarende eksempel imod. Det kødelige Israel opdeler verden i 2 grupper. Jøde eller hedning. Det åndelige Israel opdeler også menneskene i 2 grupper. De troende og de ikke troende. Dem som findes i den senere Adam og dem som ikke findes i den senere Adam. AMEN.

Den senere Adam bærer også på sæd, afkom. Guds ord er sædet. Tag imod Jesus Kristus, den sande konge, den éneste vej til frelse, i dit hjerte og du har modtaget det Evige liv. Livet ligger i sædet. Vi forkynder evangeliet for på den måde at løse mennesker fra satans magt, til Gud. Af alle stammer, folkeslag og tungemål.

Det kødelige Israel blandede det kødelige sæd, og blev straffet for dette. Det åndelige Israel må derfor ikke blande det åndelige sæd ”Guds ord” sammen med verdslige religioner, spiritisme eller noget som helst andet. Se det som et advarende eksempel. Hold dig langt væk fra den blandede sæd. Søg Guds uforfalskede ord. Du må ydmyge dig og vende om og erklære din egen visdom for dårskab. Bliver i ikke som børnene, kommer I slet ikke ind.

Hvad er Kains mærke? Kains mærke er en hustru. Kain fik som tegn på at ingen måtte dræbe ham, en datter fra Adam og Eva. Og derfor skulle Kain hævnes 7 fold hvis nogen dræbte ham. En datter af Adam var jo en datter af hvilens fader, Adam. Adams tal var 7 og Adam døtre bar også dette tal. Kain var derfor helliget ved sin hustru.

Kains efterkommer i sjette led. Altså slangens efterkommer i syvende led fik sig 2 hustruer og sagde så til sine koner: Ada og Silla, hør mig mine koner. En dreng har jeg dræbt for en skramme, et barn for en rift. Blev Kain hævnet syvfold, så skal jeg hævnes syv gange syvfold.

Han mener sig at være syv gange syv helligere fordi at han har 2 koner.

sökmotoroptimering