Gudesønnen Adam, skabt i Guds billede
Gudesønnen Adam
Har du fået lagt grundvolden under dit kristne livssyn rigtigt på plads fra genernes begyndelse?

Lyt til forklaringen på de 3 videoklip eller læs forklaringen her nedenfor.

1. afsnit af 3                             2. afsnit af 3                       3. afsnit af 3

Profeten Adam. Præsten Adam. Kongen Adam.

Den generelle forståelse af syndefaldet er at Adam ”falder” i synd. Men sandheden er at han går i døden for at frelse sin hustru gennem børnefødsel.
For at kunne se og forstå dette, så må synet på Adam først ændres drastisk. Og forståelsen af hvad syndefaldet bestod i, må klarlægges. Bibelen er en åndelig bog og skal tolkes med åndelige ord for at kunne forstås.

For at kunne se Adam i sit sande lys, så skal vi se på det gode vidnesbyrd som Adam får gennem hele skriften. I det gamle testamente og det nye testamente.

Adam bliver sammenlignet med Jesus og bliver derfor kaldt for den første Adam. Jesus Kristus er den senere Adam. 

Den første Adam bragte død ind i verden. Den senere Adam bragte liv ind i verden.
Men:
Adam er IKKE den som bragte SYNDEN ind i verden. Ej heller er Adam syndens menneskes oprindelse. Syndens menneskes tal er 6. Adam´s tal er 7. Det er altså her at vi finder forklaringen på hemmeligheden bag dyrets tal, som også er et menneskes tal.

Adam er et billede af Gud hvis tal er 7. Adams tal er også 7. Dette vender jeg tilbage til senere i denne artikel.
At Adam kom med DØDEN og ikke med SYNDEN skal vi se nærmere på.

Bibelen siger om Adam, at han blev skabt i Guds billede. Dette er et godt vidnesbyrd. Gud er GOD og der er slet intet ondt i ham, siger ordet. 

Lad os se nærmere på Adam som profet.

Adams liv og gerninger viser os et billede af Kristus. Adams liv og gerninger genspejler Jesu liv og gerninger fordi at Adam, som Jesus, er i stand til at genkende den natur som han ser, og at sætte navn på hver éneste natur som fandtes i hans verden.
Adam kunne sætte navn (natur) på en hvilken som helst natur, dyr, som fandtes i Edens have. 
Jesus kunne sætte navn på hvilket som helst menneske han fandt på denne jord. Jøde så vel som hedning. Jesus kaldte nogle jøder for ormeyngel. Han kaldte Simon for Kefas. Han kaldte en hedning for en hund i forhold til Guds riges børn. Han kunne sætte navn på alle lige fra den mindste til den største. Og én kaldte han for fortabelsens søn.
Også Adam kaldte ét af dyrene for det dyr som ville blive ramt af forbandelse, Slangen. Adam gav dette dyr navn, før syndefaldet var en realitet. Og da syndefaldet var startet, da fik dette dyr en skæbne på sin bug. Forudsagt af profeten Adam. 
Altså er dette er et godt vidnesbyrd som skrifterne giver den første Adam i begyndelsen, dengang Adam gav alle dyrene navne.

Også vi får godt vidnesbyrd for at kunne dette i dag. Joh. åbenbaring 2:2 …du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det, og du har fundet at de er løgnere. 
Adam havde ikke dumpet i denne sag. Altså er det et godt billede vi her finder af Adam. Han kendte forskel på bukke og får.

Videre står der: Adam fandt ingen som passede for ham, da han søgte efter en medhjælp i sit eget billede.
Dette afspejler også Kristus som ikke fandt nogen som passede for ham da han kom ned til jorden for 2000 år siden.
Alle er de afvegne til hobe, ikke én øver ret.

Adam som præst.

Der efter, når Adam har opfyldt sin salvede profet tjeneste, så bliver han atter salvet af Gud. Og denne gang til præst. Og hans præstetjeneste går ud på at ofre. Og det som han får bud om at ofre, er hans eget legeme, til døden.

Da Adam var færdig med profet tjenesten, at give dyrene navne, så giver Gud Adam et nyt bud. Du skal lægges til hvile, Adam. Du skal dø. Og Adam var lydig mod Guds bud. Adam faldt i dyb søvn. Sagt lige ud: Adam døde.
Adam faldt i en dyb søvn, og i hans søvn blev han igen et billede på den senere Adam. Når bibelen bruger ordet dyb søvn (deep sleep. KJV Den danske siger dvale) så er det ikke for at fortælle os, at Adam sov godt denne dag. Dette er for at hentyde til hvilens søvn, døden.
Da Jesus fortalte sine disciple at han ville gå hen for at vække Lazarus af søvne, da brugte Jesus ordet sover, da Lazarus var død. Og Jesus måtte til sidst sige rent ud: Lazarus er død.
Hvorfor bruger Gud så dette ord, at sove, når han mener med dødens hvile? Jo, det er fordi at Gud ikke er Gud for de døde, men han er Gud for de levende. Derfor bruger han ordet at blive lagt til hvile. 

Jesus siger jo om Abrahams Gud: Gud er ikke Gud for de døde. Mat.22:32

Den første Adam faldt i en dyb søvn. (Det vil sige; Adam døde) Og dette siger os, at før Adam døde på grund af syndefaldet så døde han altså først som en retfærdig. 1. Mosebog 2:21
Syndefaldet kom først ind senere. 1. Mosebog 3:6
Adam døde altså uden at have syndet og uden at have synd i sit legeme. Dette er endnu et billede på Kristus. Jesus døde (faldt i en dyb søvn) på korset, uden at have synd i sit legeme og uden at have gjort nogen synd. Altså var Adam et billede på, at en retfærdig en dag skulle komme og dø for syndere. En retfærdig som aldrig havde syndet. En retfærdig som ikke havde synd i sit legeme.

Adams legeme havde ikke den syndige natur efter syndefaldet. Adam blev forvist, ikke på grund af sit syndige kød, for det var det ikke, men på grund af hans ulydighed mod buddet, ikke at spise af kundskabens træ. Denne ulydighed gjorde ikke Adams legeme syndigt, men den gjorde hans legeme forkrænkelig, forgængelig, dødelig.

Efter syndefaldet 1. Mosebog 3:6 kommer den syndige natur ind i mennesket. Men Adams efterkommere havde heller ikke den syndige menneskenatur i sit kød. Men de var født i overtrædelse og det gjorde at de måtte ofre syndoffer for sit liv, som Abel gjorde. Den syndige menneskenatur som Paulus taler om i Rom.7:18 ”Thi jeg ved, at i mig, det vil sige: i mit kød, bor intet godt” er en syndig natur som vi har arvet fra FORFÆDRENE. Ikke fra Adam. Forfædrene blandede den hellige sæd står der skrevet i biblen og dette blev jødefolkets undergang.
Altså skiller Jesus sig ud fra jøderne på dette punkt. Jesu kød er ikke besmittet af syndens natur. Jesu kød er Ordet. Ordet blev Kød. Dette Ord (Kød) havde ikke synd i sig. Hverken i sit legeme, sjæl eller ånd. Derfor er Jesu legeme et Gud, velbehageligt offer. Mennesket Jesus Kristus er Guds fejlfrie lam.

Da den første Adam faldt i en dyb søvn, blev en kvinde dannet ud af ribbenet som blev taget ud af Adams side. Da Jesus, den senere Adam, faldt i en dyb søvn på korset, blev vand og blod taget ud af siden på ham.
Han er den som kom med vand og blod, siger bibelen. Kristi brud bliver dannet af vandet (Guds ord) og blodet (Guds væsen, sjæl, natur), som kom ud af siden på den senere Adam. Og det evige livs ånd blæser liv i dette legeme. Også i dette afspejler Adam, Kristus.
Efter at Jesus var færdig med sin profetiske tjeneste i 3 1/2 år blev Jesus dræbt, dog uden synd. Han ofrede sig selv til døden.
Dette var det samme som den første Adam gjorde. Efter at have gjort Guds gerning, givet dyrene navne, døde Adam (dvale faldt over Adam) dog uden synd, som et billede på ham som skal komme. Jesus Kristus.
Adam var lydig til døden. Adam var den salvede præst i Edens have.

Adam bliver salvet til Konge.

Efter denne dybe søvn, bort fra den sjette dag, bliver Adam oprejst fra de døde på den syvende dag. Adams tal bliver nu ændret fra 6 som jo er dyrenes skabelses dag, til 7 som er hvilens tal for den som er lydig til døden. Han bliver hævet over alle dyrene. Hans tal bliver ved opstandelse fra de død til 7.

Så er spørgsmålet, hvorfor syndede den første Adam, når han på alle måder er et eksempel på Kristus?
Svaret er at Adam syndede ikke for at synde. Adam gik i døden for at frelse sin hustru fra døden. Lige som den senere Adam gik i døden for at frelse sin hustru, menigheden.
Frelse mennesket som var skabt til at have samfund med sin skaber. 1. Kor.15:22 siger: Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus. Dette ord, ligesom, taler om en lighed mellem Adam og Jesus Kristus. Ligheden er at hele Adams sæd (slægt) døde med Adam da han døde. De blev underlagt dødelighed. Adams slægt blev ved faldet født i synd. Og Adams sæd blev underlagt forkrænkelighed.
Alle som er født af Guds sæd har evigt liv, på grund af den enes retfærdighed. Jesu død og opstandelse. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. 1. Johannes 3:9  Den første Adams sæd (afkom) var forkrænkelig. Den senere Adams sæd er uforkrænkelig. Er du født af dette evige sæd som er Guds ord? Har du fået evigt liv i den senere Adam? Har du iklædt dig uforkrænkelighed? Genfødte som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord. 1. Peter 1:23 

Adam var bærer af den udvalgte slægt, gudesønnerne. Jesus Kristus, Guds søn kom fra Adams slægt.

Dette viser os at Adam er bæreren af Guds udvalgte slægt. Adam er et billede af Kristus, som er bærer af den udvalgte uforkrænkelige slægt. Alle Adams børn dør, og vil dø. Alle Guds børn lever til evig tid. De er født af Guds Levende og Blivende ord.
Altså er den første Adam ikke et billede på en synder, men han er et billede på Kristus som er bæreren af den udvalgt slægt. Alle som var i Adam døde på grund af Adams død. Alle som er i Kristus er blevet levendegjort på grund af Jesu død og opstandelse. Adam var skabt i Guds billede. Den senere Adam er skabt i Guds lighed. Efes. 4:24 Og iføre jer det nye menneske der blev skabt i Guds lighed…
Den senere Adam er Gud åbenbaret i kød. Ordet BLEV kød. Lad os iklæde os dette kød så vi ikke skal findes nøgne. Sandhedens ord som kommer ned ovenfra.
Den første Adam bliver kaldt for Guds søn. Den senere Adam er Guds søn. Bibelen siger i 1.Tim. 2:14 at det ikke var Adam som faldt i synd og overtrædelse, men at det var kvinden som faldt i synd. Altså bliver Adam også her fritaget for at være ophavsmand til menneskets syndefald.
Dette lærer os også at det ikke er Adam (Kristus) som kan blive forført, men det er kvinden (menigheden) som er i fare for at blive forført. Forført af hvem? Af Adam? (Kristus?) Nej. Af slangen. (satans lære) Af Antikrist 2.Kor. 11:3 siger:  Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus.
Er der mange hemmeligheder i den første Adam, så er der flere i den senere Adam. Bibelen siger at den første Adam blev taget af støvet, og til støv skal han vende tilbage. Så er spørgsmålet hvad er den senere Adam af? Den senere Adam vendte ikke tilbage til støvet, men tilbage til himlen, som han var taget fra.
Bibelen siger: Og Ordet BLEV kød…  Joh. 1:14 Jesus er Gud åbenbaret som menneske i syndigt køds skikkelse. Ikke i syndigt kød. Men i syndigt køds skikkelse. 
Hvis Jesus er (var) søn til Josef og Maria, så var Jesu legeme syndigt af natur. Så havde Jesus den syndige natur i sit kød. Og vi kunne fjerne ordet skikkelse fra bibelen i Rom. 8:3
Jesu kød er det brød som kommer ned fra himmelen siger bibelen. Ham som steg op var først steget ned fra himlen. Jesus Kristus steg op med et legeme som var blevet til af det ord som kom ned ovenfra.
Jesu legeme blev skabt i Maria da hun troede det ord som blev talt til hende. Nogle mener at Jesus var søn til Josef. Denne lære bliver begrundet med at Jesus har en stamtavle i bibelen. Men bibelen siger at Jesus KOM til sine egne. Hvis Jesus kom til sine egne, så er det fordi at han ikke fandtes iblandt hans egne.
Jesus kom til dem som troede hans ord, og bevarede dem i sit hjerte. Dem som havde Adams søns tro. Abrahams tro.
Hvis hele bibelen skal sammenfattes til at være sandhed, så må vi også kunne stille ordene fra hebræerbrevet op imod Jesu Kristi stamtavle i evangelierne. Hebræerbrevet siger at Jesus er ligestillet med Melkizedek, som er: Uden fader, uden moder, uden stamtavle, uden begyndelse på sine dage og uden afslutning på sit liv, ligestillet med Guds Søn…  Heb.7:3 Dette ord fra hebræerbrevet siger os, at der var nogle som havde en åndelig forståelse af Jesu Kristi stamtavle i evangelierne som gjorde Jesus ligestillet med Melkizedek. Altså at han ikke havde nogen fader, (Josef) moder (Maria) og derved ikke havde nogen stamtavle. Hans liv blev borttaget fra jorden. Han havde ikke nogen afslutning på sit liv. Også dette er endnu en af de ting som fremstiller Adam i en lighed med Jesus, den senere Adam. Den første Adam havde jo heller ikke nogen fader, moder eller stamtavle. En ægte Gudesøn. Skabt af Gud. 

Videre står der at Abraham gik Melkizedek i møde og ofrede tiende til Melkizedek. Dette får en af disse åndelige mænd til at sige at Levi´s sønner derved allerede har ofret tiende. Disse sønner var tænkt til at være modtagere af tiende. De var jo Præste stammen. Men de havde allerede ofret tiende, fordi de var til stede i form af sæd i Abrahams lænd, da Abraham ofrede tiende til melkicedek.
Hvis ofring af tiende kan tilskrives på denne måde, så kan synd også tilskrives på denne måde. Hvad Abraham måtte have gjort af ondt, havde Levi´s sønner så også været skyldige i. Hvis Jesus var i Abraham, eller for så vidt i Adam, så var Jesus død allerede før han blev født. Bibelen siger nemlig at alle døde i den første Adam. 1. Kor. 15:22
Hvis Jesus var i den første Adam, så var han lige så død som alle os andre, som er kommet der fra. Nej, Jesus er kommet ud fra Livets Træ. Jesus er det Evige Liv. Jesus er ikke af vores slægt. Hvis Jesus var af vor slægt så var Jesu blod ikke Guds blod. Apg. 20:28
Når Jesus i Joh. 14:30 siger: ”…denne verdens fyrste kommer, og i mig, er der intet som hører ham til.” Så må dette nødvendigvis menes med hele mennesket Jesus. ånd, sjæl og LEGEME. Jesu legeme var et Gud velbehageligt offer. Jesu legeme var ikke til for 2100 år siden. Jesu legeme blev skabt i Maria´s moderliv da Maria modtog Guds ord i sit hjerte. Guds ord skaber det det nævner.
Jer. 31:22 siger: …HERREN skaber nyt i landet: Kvinde værner om mand. Og her har Guds ord skabt en NY ADAM. Den senere Adam. Jesu kød er det brød som kommer ned ovenfra. Ordet BLEV kød.

Efter at have forklaret alt dette positive om Adam og hans efterkommere ville det være passende at ende med at sitere Paulus ord fra Romerbrevet 5:14 for at der ikke skal være nogen tvivl om hvornår døden kom ind.
Dog havde døden herredømme fra Adam til Moses. Også over dem som ikke syndede med en overtrædelse i lighed med Adams overtrædelse, ham, som er et forbillede på ham som skulle komme.

sökmotoroptimering